Foxtrot cover
Foxtrot
Alexey Goribol , Leonid Desyatnikov